Gündem

Piyasadan haberler

BJKAS… Rain Yazılım ve Tic. A.Ş. ile 16 Mart 2022 tarihinden başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar Güney Tribün Sponsorluğu ve 2023-2024 sezonu sonuna kadar Forma Göğüs Sponsorluğu kapsamında Şirketimize toplam 12.250.000 Avro+KDV ödenmesi konusunda anlaşma sağlanmıştır

YGGYO…şirketimiz portföyünde bulunan gayrimenkullere yenilenebilir kaynaklardan elektrik enerjisi tedarik etmek amacıyla kurulacak olan Proen Yenilenebilir Enerji A.Ş. unvanlı şirkete 100.000 TL sermaye payı ile tek kurucu ortak olarak katılınmasına karar verilmiştir.

OYAYO…Şirketimizin 15.03.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.186516 TL dir. 15.03.2022 tarihi itibariyle BİAŞ’ta oluşan 6.07 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin “Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma” başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının “Ortaklık paylarının BİAŞ’ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde; izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP’ta yayımlanması zorunludur.” hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 15.03.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur

UTPYA…Şirket Yönetim Kurulumuz 16.03.2022 tarihinde şirket merkezinde toplanarak ; Bağlı Ortaklığımız Isparta Elektrik Üretim A.Ş. nin Isparta İli Çukurköy mevkiinde bulunan EÜ/909-2/715 Lisans numaralı Hidroelektrik santralinin yıllık yaklaşık 11.000.000 KWh olan elektrik üretim ortalamasının, lisansına derç edilen yıllık üretim kapasitesi olan 16.350.000 KWh ye çıkarmayı teminen mevcut potansiyelini artıracak adımları değerlendirmiştir. Bahsi geçen yıllık üretim kapasitesinin mevsim yağış değişikliklerinden en az etkilenecek şekilde tam ve etkin üretim yapılması amacı ile 08.03.2020 Tarihli ve 31062 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan ve 01.07.2020 tarihinde yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile tanımlanan Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi ( Hibrit Santral ) kapsamında mevcut Hidroelektrik santrali tesisi ile aynı bağlantı noktasına sahip Güneş Enerjisi Santrali yapılabilmesi hususunda çalışma, görüşme ve anlaşmalar yapabilmek için Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Nejat Recai DURSUN ‘ a yetki verilmesi hususunda oy birliği ile karar verilmiştir.

NUGYO…25/02/2022 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulduğu üzere, Şirketimizin 400.000.000,00-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1-TL nominal değerde paylardan oluşan toplam 310.200.000,00 -TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut hissedarların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan ari olmak üzere toplam satış hasılatı 170.000.000-TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.’nin (“Borsa”) 30/12/2015 tarih ve 04.PRO.03 kodlu Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü (“TAS Prosedürü”) çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılması, artırılan sermaye tutarını temsil edecek B grubu payların tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış yöntemi ile Nurol Holding A.Ş.’ye ( “Nurol Holding”) Borsa pay piyasasında toptan satış işlemi yolu ile satılması ve bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması taleplerini değerlendiren Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), diğer hususların yanı sıra, tahsisli sermaye artırımına konu payların satış fiyatının, TAS Prosedürü çerçevesinde belirlenecek baz fiyattan aşağı olmamak kaydıyla, grup şirketleri tarafından 02-29/12/2021 döneminde gerçekleştirilen pay satışlarının ağırlıklı ortalama fiyatı olan 6,76 TL olarak belirlenmesi şartıyla olumlu karşılanmasına, söz konusu fiyata göre belirlenen nominal ihraç tutarının yer aldığı yönetim kurulu kararı ile bu kapsamda hazırlanmış ihraç belgesinin SPK’ya iletilmesine ve varsa ek yasal ücretlerin tahsil edilmesini müteakip ihraç belgesinin onaylanarak Şirketimize teslim edilmesine karar vermiştir.

IZTAR…İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.’nin gerçekleştireceğini bildirdiği tahsisli sermaye artırım işleminde, 751.126 TL nominal değerde kaydi bakiye (ISIN Kod: TREIZTA00017), Şirketin talebi üzerine 16.03.2022 tarihinde borsada işlem gören statüde ihraç edilmiştir.

PNLSN…BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları madde 5.6.f uyarınca Panelsan Catı Cephe payları 17/03/2022 tarihinden itibaren BIST Katılım Tüm endeksi kapsamına dahil edilecek olup, endeksin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 75.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %28 olarak dikkate alınacaktır.

MPARK…MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. (“MLP Care”) ile MP Sağlık Hizmetleri A.Ş (“MP Sağlık”) arasında iki iştirakinin hisse devirlerine ilişkin olarak 16 Mart 2022 (bugün) tarihli bir hisse devir sözleşmesi imzalanmıştır. Bu hisse devir sözleşmesine göre MLP Care iştiraklerinden Sentez Sağlık Hizmetleri A.Ş‘de (“Sentez”) sahip olduğu %56 hissesini %44 azınlık ortağı olan MP Sağlık’a devredecektir. MLP Care, iştiraklerinden MS Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş’de (“MS Sağlık”) bulunan azınlık ortağı MP Sağlık’a ait %25’lik hisseyi satın alarak bu iştirakteki hissedarlık oranını %75’ten %100’e çıkaracaktır. Bahse konu hisse devir sözleşmesi şartlı/vadeli bir sözleşme olup, Rekabet Kurulu izni alınması ve bir takım ticari şartların gerçekleşmesi durumunda hisse devirleri karşılıklı olarak gerçekleştirilecektir. Hisse devir sözleşmesi uyarınca kapanış işlemlerinin gerçekleşmesi halinde, Şirketimiz’in Sentez Sağlık’ta sahip olduğu tüm paylar alıcı MP Sağlık’a devredilecek ve MS Sağlık’ta sahip olduğumuz pay oranı da %75’ten %100’e çıkarılarak Şirketimiz tek hissedar durumuna gelecektir. Sentez iştiraki altında üç adet hastane (İzmir, Gaziantep ve Batman) işletilmektedir. Devre konu diğer iştirak olan MS Sağlık altında ise Liv Hospital Ankara hastanesi işletilmektedir

KOZAA…Şirketimiz 07.12.2021 tarihinde, Çanakkale ili Merkez ilçesi Serçiler ve Terziler köyleri civarında yapılması planlanan Karapınar Altın Gümüş Madeni Projesi ile ilgili olarak, Çanakkale 1.idaresi mahkemesi tarafından ÇED olumlu kararının iptaline karar verildiğini ve Şirketimizin temyiz yoluna başvuracağını açıklamıştı. Şirketimiz ilgili projede yukarıda bahsi geçen ve temyiz kararı beklenen ÇED süreci haricinde, yeni bir ÇED başvurusu dosyasını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına sunmuştur. Söz konusu projeye ilişkin, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla ÇED Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince 30/03/2022 tarihinde Halkın Katılım Toplantısı düzenlenecektir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu