Gündem

Piyasadan haberler

AYDEM… Şirket tarafından Uşak Rüzgar Enerji Santralinde gerçekleştirilmesi planlanan kapasite artışı projesi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan “ÇED Olumlu” kararı alınmış olup lisans tadil işlemleri yapılacaktır. Uşak Rüzgar Enerji Santrali (RES) İşletmesi, EPDK tarafından uygun görülen 52,8 MW’lık elektriksel kapasite artışı yükümlülüklerini tamamlayarak lisans gücünün 114,30 MWe/114,30 MWm olarak derç edilmesine hak kazanmıştır. Söz konusu Kapasite Artışı (41 Türbin 61,5 MWm/MWe’den 52 Türbin 114,30 MWm/114,30 MWe’ye) projesi ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri dikkate alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu’ Kararı verilmiştir. Söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanunu’na istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyularak mer’i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinler alınacaktır.

CEMTS… 21.09.2021 tarihli açıklamada 25.10.2018 tarihli 500935 nolu Yatırım Teşvik Belgenin süresinin uzatılması için Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığına başvuru yapıldığı bildirilmiş idi. Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 323 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Geçici Madde 12 gereği Yatırım Teşvik Belgemizin süresi 21.03.2023 tarihine kadar uzatmıştır. Süre bitiminde 29 Haziran 2021 tarih 31526 nolu Resmi Gazete’de yayımlanan 4191 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Geçici Madde 14’e göre, 2 yıl uzatım için başvuru yapılması planlanmaktadır.

CIMSA… Şirketin aktifinde/mülkiyetinde kayıtlı bulunan Niğde Entegre Çimento Fabrikası, Kayseri Entegre Çimento Fabrikası, Ankara Çimento Öğütme Tesisi ile Başakpınar, Ambar, Nevşehir, Cırgalan, Aksaray, Ereğli ve Kahramanmaraş Hazır Beton Tesislerinin, bu tesislerde yer alan sabit varlıklar ile bunlarla bağlantılı diğer varlıkların, Rekabet Kurumu onayı dâhil gerekli yasal onayların alınması şartına bağlı olarak ve kapanış tarihinde düzeltmelere tabi olmak kaydıyla KDV hariç 127 milyon USD karşılığı Türk Lirası bedelle Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş.’ye devrine ilişkin 24.09.2021 tarihinde Varlık Satış Sözleşmesi imzalanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (Tebliğ) hükümleri çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda, Tebliğ’in 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen önemlilik ölçütlerinin sağlanmadığı dikkate alınarak, bu satış işleminin sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan önemli nitelikteki işlem kabul edilmeyeceği ve ayrılma hakkının doğmayacağı tespit edilmiştir. Söz konusu varlık devirleri Rekabet Kurumu onayı dâhil gerekli yasal onayların alınması koşuluyla ve bu onaylar alındıktan sonra gerçekleştirilebilecek olup, konuyla ilgili gelişmeler ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır.

 GEDIK… ” Gedik Yatırım Startup Borsa ” markası, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 24.02.2021 tarihinden itibaren 10 yıl süre ile 20.09.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

GEREL… Şirket, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yüksel Kardeş’e ait borsada işlem görmeyen Şirket sermayesindeki paylarının çoğunluğunun, finansal veya stratejik ortaklık için yerli/yabancı şirketlere/fonlara satışı konusunda görüşmeler yapmak amacıyla danışman firma ile danışmanlık hizmeti vermek üzere Danışmanlık Sözleşmesi imzalanmıştır.

HUBVC… Şirketin 22.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ve imzalanan 23.09.2021 tarihli Hisse Edinim Hakları, Yatırım ve Hissedarlar Sözleşmesi ile faaliyet konusu; çeşitli kaynaklardan gelen video, görüntü ve ses gibi içerikleri makine öğrenmesi ve yapay zeka algoritmaları kullanarak analiz eden ve bu analizler sonucu elde edilen verilerden müşteri ihtiyaçlarına göre raporlama, alarm üretme vb. işlemler yapılmasını sağlayan platform geliştirilmesi, pazarlaması ve satışı olan Cognitiwe Bilişim Ticaret Anonim Şirketi’ne (“Cognitiwe”) 100.000 ABD Doları yatırım yapılmasına ve yatırım sonrası Cognitiwe’in 58.367 TL olan sermayesinin %3,334’üne karşılık gelen toplam 1.946 TL nominal değerde pay edinilmesine karar verilmiş, 24.09.2021 tarihinde bugün söz konusu 100.000 ABD Doları ödeme yapılmıştır. Cognitiwe, işbu sermaye artışı ile yatırımcılardan toplam 430.000 ABD Doları tutarında yatırım almıştır. Süreç Cognitiwe’in 24.09.2021 tarihli bugünkü olağanüstü genel kurulunda alınan kararların tescili ile tamamlanmış olacaktır.

ISMEN, IYM… SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından Şirketin uzun vadeli ulusal kredi notu AAA, kısa vadeli ulusal kredi notu ise A1+ olarak teyit edilmiştir. Görünüm her iki vade için de stabildir.

KARSN… Şirket, 4 Ağustos 2021 tarihli özel durum açıklamasında, Bursa ili Nilüfer ilçesi Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi Sanayi Cad. NO:40 Nilüfer / BURSA adresinde bulunan fabrika binası ve müştemilatları sahası içerisinde ticari ve sınai faaliyet göstermek amacıyla, ayrıca bir sermaye ayrılmadan merkez sermaye ile idare edilecek, “Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. Bursa HOSAB Şubesi” unvanlı şubenin tescil ve ilan işlemlerine ilişkin çalışmalar yürüttüğünü detaylı olarak duyurmuştu. Yürütülen bu çalışmalar sonucunda “Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. Bursa HOSAB Şubesi”ne ilişkin tescil ve TTSG’de ilan işlemleri tamamlanmış ve şube açılışı gerçekleştirilmiştir.

LUKSK… Şirketin temel ekonomik hedeflerini gerçekleştirebilmesi için üretimde verimlilik artışı sağlanması, maliyet yönetimi ve rekabet gücünü artırabilmesi amacıyla yapılan makine parkı yatırımları kapsamında; – 1 Adet Jigger Boya Makinesi alınmasına karar verilmiştir. (Proforma Fatura Tutarı: 198.000 Euro)

POLTK… 27.08.2021 tarihli açıklama ile; Şirketin %100 payına sahip olduğu, Amerika Birleşik Devletleri’nin Georgia Eyaletinde kurulu olan POLİTEKNİK (USA), INC.’ın ticari faaliyetine devam etmesinin Şirketin menfaatlerine uygun olmaması ve finansal güçlük yaşaması nedeniyle POLİTEKNİK (USA) INC. Yönetim Kurulu tarafından alınan 27.08.2021 tarihli tasfiye kararının Şirketçe kabulüne karar verildiği açıklanmıştı. Söz konusu tasfiye süreci tamamlanmıştır. Kamuya açıklanacak olan 1 Ekim 2020 – 30 Eylül 2021 dönemine ait finansal rapor ve tablolardan başlamak üzere finansal rapor ve tabloların solo olarak hazırlanıp açıklanacağı hususu kamunun bilgisine sunulmaktadır.

SASA… Şirket 23.09.2021 tarihinde Adana merkez işyerindeki mevcut arsalarına bitişik konumdaki 373.974,96 m² arsayı, yatırımlarda değerlendirilmek üzere 60.700.000-TL bedelle satın almıştır.

SAYAS… 29/7/2021 tarihli açıklamada belirtildiği üzere Şirket rüzgar enerjisi endüstrisi sektöründe satış ve yatırım çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürmekte olup bu çerçevede GRI Renewable Industries tarafından onaylı tedarikçi olarak kabul edilmiş bulunmaktayız. Kurumsal internet sitesinde yer alan bilgilere göre GRI Renewable Industries ABD, Arjantin, Brezilya, Çin, Güney Afrika, Hindistan, İspanya ve Türkiye’de toplam 16 fabrikası ile RES kule, flanş ve kaplamaları imalatı alanlarında faaliyet göstermektedir. Aynı açıklamada belirtildiği üzere onaylı tedarikçi seçilmekle birlikte ilk etapta GRI Renewable Industries’in Türkiye’de yerleşik iştiraki Gesbey Enerji Türbini Kule Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.’den yaklaşık 60.000 EUR tutarında bir deneme siparişi alınmıştır. Bahse konu siparişin başarıyla teslimatı ile birlikte Gesbey Enerji tarafımıza yeni bir ihale kapsamında dokuz rüzgar türbin kulesine karşılık yaklaşık 241.000 EUR tutarında bir sipariş daha geçmiş ve bu sipariş Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş bulunmaktadır. Böylelikle Şirketin Türkiye pazarında ilişkili tarafı Ateş Wind Power’dan sonra ikinci bir düzenli rüzgar türbin kulesi imalatçısı müşterisi kazandığı değerlendirilmektedir. İhale sürecine ilişkin içsel bilginin açıklanması Yönetim Kurulunun 4/8/2021 tarih ve 2021/70 sayılı Kararı ile ertelenmiştir.

TKURU… 31.12.2020 yılı sonu itibarı ile “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca hazırlanan ve Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarına göre zarar oluştuğundan 2020 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.

TKURU… Şirketin yeni kayıtlı sermaye tavan ve süresini de içeren esas sözleşme tadili 24.09.2020 tarihinde saat 10:00’da yapılan 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında kabul edilmiştir.

ULKER… Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, Ülker Bisküvi’nin uzun vadeli ulusal notunu “AA+ (Trk)”, kısa vadeli ulusal notunu “A-1+ (Trk)”, görünümlerini ise “durağan” olarak belirlemiştir. JCR Eurasia Rating şirketin uzun vadeli, yabancı ve yerel para cinsinden uluslararası notunu “BB”, kısa vadeli, yabancı ve yerel para cinsinden uluslararası notunu “B” olarak, görünümlerini ise “durağan” olarak belirlemiştir.

UTPYA… Şirketin yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını artırma hedefi doğrultusunda, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği altında kurulmuş olan Denizli İli Pamukkale İlçesi Kocadere Mahallesinde 6 adet, Muğla İli Fethiye İlçesi Çenger Mahallesinde 6 adet ve Muğla İli Fethiye İlçesi Nif Mahallesinde 3 adet olmak üzere toplam kurulu gücü 12.200 kWp olan 15 adet Güneş Elektrik santralini satın almak üzere 29.04.2021 tarihinde ön protokol imzalandığını kamuoyuna duyurulmuştu. Bahsi geçen 15 adet Güneş Elektrik santrallerinin sahibi olan 6 adet SPV şirketin 5 tanesinin aktif ve pasifi ile bir bütün olarak hisse devri yoluyla satın alınması, diğer 1 adet SPV şirketin Güneş Enerjisi Santrallerinin makina, teçhizat vb. ve arsa dahil olmak üzere tesis devri yoluyla satın alınması hususunda, Şirketin %99 oranında sahibi ve bağlı ortaklığı Isparta Elektrik Üretim A.Ş. nin güneş enerjisi yatırımların takibi ve işletilmesi için kurduğu ve %100 oranında sahibi olduğu Dinar Elektrik Üretim A.Ş. ile 6 SPV şirketin tarafları arasında devir işlemleri tamamlanmıştır. Bu satın alma işlemleri için Türkiye İş Bankası A.Ş. ile imzalanan 10.500.000 USD yatırım, 500.000 USD işletme kredisinin kullandırım işlemleri başlamıştır. Şirketin yenilenebilir enerji alanında kurulu gücü % 305 artarak, 16.200 kWp ye ulaşmıştır.

YKSLN… Şirketin 24.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, 15.300.000 TL (OnBeşMilyonÜçYüzBinTürkLirası) tutarında, Kocaeli Kobi Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan; Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, Köseler Mahallesi, 152 ada, 1 parsel adresinde bulunan; 5.000 m² yüzölçümlü arsa, bedeli nakden peşin olarak ödenerek satın alınmıştır. 20.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, aynı gün tarafımızca KAP’da yayımlanan duyuruda bahsi geçen çelik servis merkezinin, aynı duyuruda belirtilen takvime uygun olarak kurulumuna başlanacaktır.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu